Меню
Запитати
Запис на прийом


Код: Дослідження: Строк, робочі дні: Ціна, грн:
0101

Печінковий комплекс (АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, холестерин, тимолова проба, білірубін загальний та прямий, загальний білок, альбумін)

Печеночный комплекс (АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЩФ, холестерин, тимоловая проба, билирубин общий и прямой, общий белок, альбумин)

1 600,00
0105

Дослідження ліпідного обміну (тригліцериди, холестерин загальний, холестерин ЛПВЩ, холестерин ЛПНЩ, розрахунок ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

Исследование липидного обмена (триглицериды, холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, расчет ЛПОНП, коэффициента атерогенности)

1 400,00
0106

Дослідження ліпідного обміну (аполіпопротеїн А1, аполіпопротеїн В тригліцериди, холестерин загальний, холестерин ЛПВЩ, холестерин ЛПНЩ, розрахунок ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, фенотипування гіперліпідопротеїнемій)

Исследование липидного обмена (аполипопротеин А1, аполипопротеин В, триглицериды, холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, расчет ЛПОНП, коэффициента атерогенности, фенотипирование гиперлипидопротеинемий)

1 550,00
0107

Підшлунковий комплекс (альфа-амілаза, ліпаза)

Поджелудочный комплекс (альфа-амилаза, липаза)

1 210,00
0102

Нирковий комплекс (креатинін, сечова кислота, сечовина, залишковий азот сечовини)

Почечный комплекс (креатинин, мочевая кислота, мочевина, остаточный азот мочевины)

1 320,00
0104

Ревмокомплекс (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин О)

Ревмокомплекс (С-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин О)

1 320,00
1611

Комплекс діабетичний (глюкоза, С-пептид, глікований гемоглобін, інсулін, індекс НОМА-IR)

Комплекс диабетический (глюкоза, С-пептид, гликозилированный гемоглобин, инсулин, ИНДЕКС HOMA-IR)

3 730,00
0801

Комплексне дослідження системи гемостазу (коагулограма: протромбиновий час, протромбіновий індекс, МНВ, АЧТЧ, тромбіновий час, фібріноген)

Комплексное исследование системы гемостаза (коагулограмма: протромбиновое время, протромбиновый индекс, МНО, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген)

1 400,00

 

Увага! Ціни можуть змінюватися! Точну ціну уточнюйте безпосередньо в наших підрозділах або за номером телефону.

Чат-бот